Company Logo


Pamokų laikas


1.
00
-
45
2.
55
-
40
3.
50
-
10 35
4.
10 45
-
11 30
5.
11 40
-
12 25
6.
12 55
-
13 40
7.
13 50
-
14 35
8.
14 45
-
15 30

Nuorodos

 

Administracija

2018-11-08 16:40:43

Kontaktai: el.paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. , tel. (8 386) 52 072

   
VALENTINA ČEPONIENĖ — direktorė   Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Gimė Zarasų mieste.
1982 m. baigė Ignalinos 2-ąją vidurinę mokyklą. 
1986 metais baigė Vilniaus valstybinį pedagoginį institutą ir įgijo matematikos mokytojo kvalifikaciją.
Nuo 1986 metų dirbo matematikos mokytoja Ignalinos rajono mokyklose: Kazitiškio pagrindinėje, Tverečiaus vidurinėje, o nuo 1987 m. – Ignalinos Česlovo Kudabos vidurinėje mokykloje. Nuo 1996 m. – Ignalinos Česlovo Kudabos vidurinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
Nuo 2002 metų dirba Ignalinos rajono gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
Nuo 2012 m. gegužės 25 d. dirba Ignalinos rajono gimnazijos direktore
Nuolat tobulina profesinę kompetenciją ir dabar yra vidurinio ugdymo programos akreditavimo, institucijų išorinio vertinimo ir kvalifikacijos tobulinimo programų vertinimo ekspertė.
2001 metais suteikta II vadybinė kvalifikacinė kategorija.

Darbo laikas:
Pirmadienis – ketvirtadienis
07.30 – 16.30
Penktadienis
07.30 – 15.15
Pietų pertrauka 12.00 – 12.45
 1. Direktorės Valentinos Čeponienės pareigos:

1.1. gimnazijos veiklos planavimas, normatyvinių dokumentų rengimo organizavimas ir rengimas, jų teikimas svarstyti savivaldos institucijoms, dokumentų tvirtinimas;
1.2. strateginio plano įgyvendinimo priežiūra;
1.3. vadovavimas ugdymo plano rengimui;
1.4. įsivertinimo organizavimas;
1.5. ugdymo proceso stebėjimas, rezultatų vertinimas;
1.6. bendradarbiavimo su tėvais, Ignalinos rajono savivaldybės institucijomis, bendruomene, rėmėjais, kitomis rajono ir Respublikos gimnazijomis, mokyklomis, aukštosiomis mokyklomis ir kt. organizavimas;
1.7. vadovavimas mokytojų atestacijos komisijai;
1.8. demokratinių santykių puoselėjimas, savivaldos institucijų darbo skatinimas, savivaldos institucijų nutarimų vykdymo kontrolė;
1.9.  gimnazijos aprūpinimo atsižvelgiant į standartų reikalavimus organizavimas ir priežiūra;
1.10. mokytojų tarybos ir direkcinės tarybos pasitarimų organizavimas;
1.11. darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo, atsižvelgiant į gimnazijos uždavinius, organizavimas;
1.12. gimnazijos materialinių ir finansinių išteklių valdymas, turto administravimas ir valdymas, lėšų kontrolė;
1.13. pagalbos mokiniui tvarkos įgyvendinimo kontrolė;
1.14. darbo sutarčių sudarymas;
1.15. pedagoginio personalo darbo tarifikavimas;
1.16. bibliotekos darbo priežiūra;
1.17. mokymosi sutarčių sudarymas;
1.18. mokomųjų dalykų: matematikos, biologijos, informacinių technologijų priežiūra ir rezultatų analizė.

METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS

   
LAIMUTĖ ŠIMONIENĖ - direktoriaus pavaduotoja ugdymui Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 

Gimė Rimšėnų kaime, Ignalinos rajone.
1979m baigė Ignalinos 1-ąją vidurinę mokyklą.
1984m. baigė Vilniaus valstybinį pedagoginį institutą ir įgijo chemijos ir biologijos mokytojo kvalifikaciją.
Nuo 1984 – 1993 metų  dirbo  Ignalinos 1- ojoje vidurinėje mokykloje chemijos ir biologijos mokytoja.
Nuo 1993-2002m. dirbo Ignalinos Česlovo Kudabos pagrindinėje mokykloje chemijos mokytoja.
Nuo 2002-2012m. Ignalinos rajono gimnazijoje chemijos mokytoja.
Nuo 2012m. rugsėjo 1d.- direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
1999m. suteikta chemijos mokytojo metodininko kvalifikacija.
Yra švietimo konsultantė – mokytojų veiklos vertintoja, įgijusi chemijos dalyko mokytojo mentoriaus kompetenciją.

 

 

 

 

 

 

 

Darbo laikas:
Pirmadienis
09.00 – 10.00
Antradienis
08.00 – 11.00
Pietų pertrauka 12.00 – 13.00
Trečiadienis
08.00 – 12.00, 13.00 – 16.00
Pietų pertrauka 12.00 – 13.00
Ketvirtadienis
08.00 – 12.00
13.00 – 16.00
Pietų pertrauka 12.00 – 13.00

2. Direktoriaus pavaduotojos ugdymui Laimutės Šimonienės pareigos:

2.1. Ugdymo plano rengimas. Ugdymo plano vykdymo organizavimas ir priežiūra, tvarkaraščio rengimas.
2.2. Metinės veiklos programos rengimas ir įgyvendinimas, atsižvelgiant į įsivertinimo rezultatus.
2.3. Strateginio plano įgyvendinimas.
2.4. Ugdymo turinio integravimo organizavimas („Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencija“ programa, Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendroji programa, Ugdymo karjerai programa, Žmogaus saugos ugdymo bendroji programa).
2.5. Informavimo apie mokinių karjerą organizavimas (ugdymo turinio pasirinkimo tikslingumas, individualiųjų ugdymo planų sudarymas).
2.6. Vaiko gerovės komisijos darbo koordinavimas.
2.7. Ugdymo proceso stebėjimas, rezultatų vertinimas, mokytojų pamokų pavadavimo organizavimas.
2.8. Pagrindinės mokyklos pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo ir vidurinės mokyklos brandos egzaminų organizavimas, informacijos teikimas Egzaminų centrui, darbas su KELTO sistema.
2.9. Metodinės tarybos veiklos koordinavimas.
2.10. Mokomųjų dalykų: fizikos, chemijos, technologijų priežiūra ir rezultatų analizė.
2.11. Savarankiško mokymosi ir mokymo namie organizavimas ir priežiūra.
2.12. Specialiųjų poreikių mokinių integravimosi programų įgyvendinimo priežiūra.
2.13. Ugdymo karjerai grupės veiklos koordinavimas.
2.14. Atlieka direktoriaus funkcijas, nesant direktoriaus darbe.

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

JOLANTA DASYTĖ — direktoriaus pavaduotoja ugdymui

 

Gimė Kaneišių kaime, Ignalinos rajone.
1988 metais baigė Ignalinos 1 – ąją vidurinę mokyklą.
1988 – 1989 metais dirbo Rimšės vidurinėje mokykloje lietuvių kalbos mokytoja.
1989 – 1994 metais mokėsi VPU, kur įgijo lietuvių kalbos ir literatūros mokytojo kvalifikaciją.
1994 – 2000 metais dirbo Ignalinos Česlovo Kudabos vidurinėje mokykloje lietuvių kalbos mokytoja, o 2000 – 2002 metais – direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
1999 metais suteikta lietuvių kalbos ir literatūros vyresniosios mokytojos kvalifikacijos kategorija.
Nuo 2002 metų dirba Ignalinos rajono gimnazijoje direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
2005 metais suteikta antra vadybinė kvalifikacinė kategorija.

Darbo laikas:
Pirmadienis
08.00 – 15.30
Pietų pertrauka 11.00 – 11.30
Antradienis
10.00 – 16.00
Pietų pertrauka 11.00 – 11.30
Trečiadienis
11.00 – 16.00
Pietų pertrauka 12.00 – 12.30
Ketvirtadienis
09.00 – 16.00
Pietų pertrauka 11.00 – 11.30
Penktadienis
08.00 – 15.00
Pietų pertrauka 11.00 – 11.30

3. Pavaduotojos ugdymui Jolantos Dasytės pareigos:

3.1. Ugdymo plano rengimas.
3.2. Strateginio plano įgyvendinimas.
3.3. Metinės veiklos programos rengimas ir įgyvendinimas, atsižvelgiant į įsivertinimo rezultatus.
3.4. Ugdymo proceso stebėjimas ir rezultatų vertinimas.
3.5. Ugdymo turinio integravimo organizavimas.
3.6. Gimnazijos įvaizdžio formavimas.
3.7. Elektroninio dienyno administravimas.
3.8. Popamokinės veiklos planavimas, organizavimas ir rezultatų vertinimas.
3.9. Klasių kuratorių darbo ir metodinės veiklos organizavimas bei priežiūra. Rezultatų vertinimas.
3.10. Socialinės ir pilietinės veiklos darbo organizavimas ir priežiūra. Rezultatų vertinimas.
3.11. Statistinių ataskaitų rengimas, mokinių registro tvarkymas.
3.12. Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimų, Brandos atestatų ir jų priedų, Mokymosi pasiekimų pažymėjimų rengimas ir išdavimas, dublikatų išdavimas, apskaita, duomenų perdavimas KELTO sistemoje.
3.13. Mokinių tarybos darbo organizavimas bei priežiūra.
3.14. Mokomųjų dalykų: lietuvių k., dailės, muzikos, socialinių mokslų priežiūra ir rezultatų analizė.
3.15. Kraštotyrinės veiklos koordinavimas;
3.16. Gimnazijos veiklos įsivertinimo vykdymo priežiūra.
3.17. Gimnazijos pedagoginių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo organizavimą, priežiūrą ir apskaitą.
3.18. Mokytojų, bibliotekos darbuotojų bei pagalbą teikiančių specialistų darbo laiko apskaita (žiniaraščių pildymas).
3.19. Atlieka direktoriaus funkcijas, nesant direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojų ugdymui L. Šimonienės ir M. Valento darbe (komandiruotė, nedarbingumas, atostogos).

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
MANTAS VALENTAS — direktoriaus pavaduotojas ugdymui

 

Gimė Rokiškio mieste.
2005 metais baigė J. Tumo – Vaižganto vidurinę mokyklą.
2006 - 2011 metais studijavo Panevėžio kolegijos, Rokiškio filiale, kur įgijo užsienio kalbų (anglų ir vokiečių) profesinio bakalauro laipsnį ir mokytojo kvalifikaciją.
2011 - 2013 metais dirbo Ignalinos r. Vidiškių gimnazijoje užsienio kalbų (anglų) mokytoju.
2012 - 2013 metais studijavo Lietuvos edukologijos universitete, kur įgijo užsienio kalbų (anglų) bakalauro laipsnį.
Nuo 2013 metų dirba Ignalinos gimnazijoje užsienio kalbų (anglų) mokytoju.
2017 metais suteikta užsienio kalbų (anglų) vyresniojo mokytojo kvalifikacijos kategorija. 
 

Darbo laikas:
Trečiadienis
13.00 – 17.00
Ketvirtadienis
12.30 – 14.30
15.30 – 17.00
Penktadienis
13.00 – 15.30

4. Pavaduotojo ugdymui pareigos:

4.1. Ugdymo plano rengimas.
4.2. Strateginio plano įgyvendinimas.
4.3. Metinės veiklos programos rengimas ir įgyvendinimas, atsižvelgiant į įsivertinimo rezultatus.
4.4. Mokinių asmens dokumentų tvarkymo priežiūra
4.5. Budėjimo organizavimas.
4.6. Elektroninio dienyno tvarkymas: laikinųjų grupių sudėtis, individualiųjų ugdymo planų keitimai, tvarkaraščio keitimai, lankomumo ir pažangumo ataskaitos.
4.7. Mokymosi pagalbos teikimo organizavimas.
4.8. Mokomųjų dalyko – kūno kultūros, anglų k., rusų k., vokiečių k., priežiūra ir rezultatų analizė.
4.9. Atlieka direktoriaus funkcijas, nesant direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojos ugdymui L. Šimonienės darbe (komandiruotė, nedarbingumas, atostogos).

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

 

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 VITAS PUŠINSKAS - direktoriaus pavaduotojas ūkiui

Gimė  Alytaus r., Skabeikių kaime. 
Vidurinį išsilavinimą įgijo 1977 m. Daugų vidurinėje mokykloje. 
1978 m.baigė Vilniaus technikos mokyklą Nr. 21. 
1985 - 1995 m.studijavo Vilniaus inžineriniame statybos institute, mechanikos fakultete,
1993-2000 m.  dirbo Vidiškių vidurinėje mokykloje techninių darbų, fizikos mokytoju. 
2000 – 2002 m. dirbo Dūkšto vidurinėje mokykloje techninių darbų mokytoju.
2002 – 2013 m. dirbo Ignalinos gimnazijoje pastatų priežiūros darbininku.

 


 

 

Darbo laikas:
Pirmadienis – ketvirtadienis
8.00 – 17.00
Penktadienis
08.00 - 15.45

Pietų pertrauka 12.00 – 12.45

5. Pavaduotojo ūkiui Vito Pušinsko pareigos: 

5.1. ūkinių darbų, aptarnaujančio personalo darbo organizavimas, kontroliavimas, tarifikavimas, darbo laiko apskaitos žiniaraščių pildymas;
5.2. civilinės, priešgaisrinės, darbų saugos mokymas ir instruktavimas;
5.3. saugaus mokinių vežimo organizavimas;
5.4. gimnazijos materialinių, informacinių išteklių įsigijimas, materialinių vertybių saugumo užtikrinimas, patalpų paruošimas darbui;
5.5. sanitarinių ir higieninių normų vykdymo organizavimas ir priežiūra;
5.6. pastatų priežiūra bei pastatų eksploatacijos žurnalų pildymas;
5.7. šilumos ūkio priežiūra;
5.8. darbų saugos organizavimas.

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO ŪKIUI PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 
© 2012 Ignalinos gimnazija | Powered by Joomla!®.| Designed by: premium vps hosting new zealand domains reseller Valid XHTML and CSS.