Company Logo


Pamokų laikas


1.
00
-
45
2.
50
-
35
3.
40
-
10 25
4.
10 35
-
11 20
5.
11 35
-
12 20
6.
12 50
-
13 35
7.
13 45
-
14 30
8.
14 35
-
15 20
9.
 15 25    1610

Nuorodos

 

Administracija

2021-04-22 14:30:43

Kontaktai: el.paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. , tel. (8 386) 52 072

   
VALENTINA ČEPONIENĖ — direktorė   Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Gimė Zarasų mieste.
1982 m. baigė Ignalinos 2-ąją vidurinę mokyklą. 
1986 metais baigė Vilniaus valstybinį pedagoginį institutą ir įgijo matematikos mokytojo kvalifikaciją.
Nuo 1986 metų dirbo matematikos mokytoja Ignalinos rajono mokyklose: Kazitiškio pagrindinėje, Tverečiaus vidurinėje, o nuo 1987 m. – Ignalinos Česlovo Kudabos vidurinėje mokykloje. Nuo 1996 m. – Ignalinos Česlovo Kudabos vidurinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
Nuo 2002 metų dirba Ignalinos rajono gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
Nuo 2012 m. gegužės 25 d. dirba Ignalinos rajono gimnazijos direktore
Nuolat tobulina profesinę kompetenciją ir dabar yra vidurinio ugdymo programos akreditavimo, institucijų išorinio vertinimo ir kvalifikacijos tobulinimo programų vertinimo ekspertė.
2001 metais suteikta II vadybinė kvalifikacinė kategorija.

Darbo laikas:
Pirmadienis - ketvirtadienis
07.30 – 12.00
12.45 - 16.30
Penktadienis
07.30 – 12.00
12.45 – 15.15

Pietų pertrauka 12.00 – 12.30
 1. Direktorės Valentinos Čeponienės pareigos:

1.1. gimnazijos veiklos planavimas, normatyvinių dokumentų rengimo organizavimas ir rengimas, jų teikimas svarstyti savivaldos institucijoms, dokumentų tvirtinimas;
1.2. strateginio plano įgyvendinimo priežiūra;
1.3. vadovavimas ugdymo plano rengimui;
1.4. įsivertinimo organizavimas;
1.5. ugdymo proceso stebėjimas, rezultatų vertinimas;
1.6. bendradarbiavimo su tėvais, Ignalinos rajono savivaldybės institucijomis, bendruomene, rėmėjais, kitomis rajono ir Respublikos gimnazijomis, mokyklomis, aukštosiomis mokyklomis ir kt. organizavimas;
1.7. vadovavimas mokytojų atestacijos komisijai;
1.8. demokratinių santykių puoselėjimas, savivaldos institucijų darbo skatinimas, savivaldos institucijų nutarimų vykdymo kontrolė;
1.9. gimnazijos aprūpinimo atsižvelgiant į standartų reikalavimus organizavimas ir priežiūra;
1.10. mokytojų tarybos pasitarimų organizavimas;
1.11. darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo, atsižvelgiant į gimnazijos uždavinius, organizavimas ir apskaita;
1.12. gimnazijos materialinių ir finansinių išteklių valdymas, turto administravimas ir valdymas, lėšų kontrolė;
1.13. pagalbos mokiniui tvarkos įgyvendinimo kontrolė;
1.14. darbo sutarčių sudarymas;
1.15. pedagoginio personalo darbo tarifikavimas;
1.16. bibliotekos darbo priežiūra;
1.17. mokymosi sutarčių sudarymas;
1.18. metodinės tarybos veiklos koordinavimas;
1.19. Ignalinos gimnazijos vaiko gerovės komisijos darbo koordinavimas;
1.20. mokomųjų dalykų: matematikos, informacinių technologijų, fizinio ugdymo, priežiūra ir rezultatų analizė;
1.21. kraštotyrinės veiklos koordinavimas.

METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS

 

JOLANTA DASYTĖ — direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Gimė Kaneišių kaime, Ignalinos rajone. 
1988 metais baigė Ignalinos 1 – ąją vidurinę mokyklą.
1988 – 1989 metais dirbo Rimšės vidurinėje mokykloje lietuvių kalbos mokytoja.
1989 – 1994 metais mokėsi VPU, kur įgijo lietuvių kalbos ir literatūros mokytojo kvalifikaciją.
1994 – 2000 metais dirbo Ignalinos Česlovo Kudabos vidurinėje mokykloje lietuvių kalbos mokytoja, o 2000 – 2002 metais – direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
1999 metais suteikta lietuvių kalbos ir literatūros vyresniojo mokytojo kvalifikacijos kategorija.
Nuo 2002 metų dirba Ignalinos rajono gimnazijoje direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
2005 metais suteikta antra vadybinė kvalifikacinė kategorija.

Darbo laikas:
Pirmadienis – ketvirtadienis 
08.00 – 16.30
Penktadienis
08.00 – 15.30 
Pietų pertrauka 11.00 – 11.30

 2. Pavaduotojos ugdymui Jolantos Dasytės pareigos:

2.1.  ugdymo plano rengimas. Ugdymo plano vykdymo organizavimas ir priežiūra, pamokų tvarkaraščio (5-8, I-IV klasėms) rengimas;
2.2.  strateginio plano įgyvendinimas;
2.3.  metų veiklos plano rengimas ir įgyvendinimas, atsižvelgiant į įsivertinimo rezultatus;
2.4.  ugdymo proceso stebėjimas ir rezultatų vertinimas;
2.5.  gimnazijos įvaizdžio formavimas;
2.6.  Dienyno pildymo priežiūra;
2.7.  Mokinių tarybos darbo organizavimas bei priežiūra;
2.8.  renginių planavimas, organizavimas ir rezultatų vertinimas;
2.9.  statistinių ataskaitų rengimas, mokinių registro tvarkymas;
2.10. pradinio, pagrindinio išsilavinimo pažymėjimų, Brandos atestatų ir jų priedų, Mokymosi pasiekimų pažymėjimų rengimas ir išdavimas, apskaita, duomenų perdavimas KELTO sistemoje;
2.11. mokomųjų dalykų: lietuvių k., dailės, muzikos, anglų k., rusų k., vokiečių k., priežiūra ir rezultatų analizė;
2.12. gimnazijos veiklos įsivertinimo vykdymo priežiūra;
2.13. gimnazijos pedagoginių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo;
2.14. mokytojų darbo laiko apskaita (žiniaraščių pildymas); (Žydrė Juodagalvienė; Jurgita Trapikienė; Lina Ratkevičiūtė; Danguolė Meldžiūnaitė; Judita Motiejonienė; Svetlana Dunec; Zita Panavienė; Dovilė Rakštelienė; Janina Berezina; Loreta Kuksėnienė; Aušra Remeškevičienė; Audronė Tijūnėlienė; Lina Guobienė; Vitoldas Rinkevičius; Dalia Kavaliauskienė; Audronė Kupetienė; Laima Mikėnienė; Violeta Kreivėnienė; Vida Stundžiaitė; Irma Rasikė; Laimutė Šimonienė; Laimonas Valėnas; Viktoras Češulis; Erikas Tamošiūnas);
2.15. atlieka direktoriaus funkcijas, nesant direktoriaus darbe;
2.16. mokymosi pagalbos teikimo I-IV klasių mokinių organizavimas;
2.17. mokytojų pamokų (5-8, I-IV kl.) pavadavimo organizavimas;
2.18. pagrindinės mokyklos pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo ir vidurinės mokyklos brandos egzaminų organizavimas, informacijos teikimas Nacionalinei švietimo agentūrai, darbas su KELTO sistema;
2.19. iš užsienio grįžusių mokinių, savarankiško mokymosi ir mokymo namie (I–IV kl.) organizavimas ir priežiūra;
2.20. ugdymo turinio integravimas (Nuosekli, ilgalaikė socialines ir emocines kompetencijas ugdanti prevencinė programa I–IV kl. „Raktai į sėkmę”; Švietimas nacionalinio saugumo klausimais 8–IV klasėje; Švietimas informacinio ir finansinio raštingumo, verslumo, antikorupcinio ugdymo klausimais 5–IV klasėje; Etninės kultūros programa 5-8 kl., I-IV kl.; Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa I-IV kl.; Žmogaus saugos bendroji programa III-IV kl..
2.21. informavimo apie mokinių karjerą organizavimas (ugdymo turinio pasirinkimo tikslingumas, individualiųjų ugdymo planų sudarymas);
2.22. neformalaus švietimo (kultūros pasas, Geros savijautos programa ir kt.) I–IV klasėms organizavimas, apskaitos vykdymas.


DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 
 VITAS PUŠINSKAS - direktoriaus pavaduotojas ūkiui

  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Gimė  Alytaus r., Skabeikių kaime. 
Vidurinį išsilavinimą įgijo 1977 m. Daugų vidurinėje mokykloje. 
1978 m.baigė Vilniaus technikos mokyklą Nr. 21. 
1985 - 1995 m.studijavo Vilniaus inžineriniame statybos institute, mechanikos fakultete,
1993-2000 m.  dirbo Vidiškių vidurinėje mokykloje techninių darbų, fizikos mokytoju. 
2000 – 2002 m. dirbo Dūkšto vidurinėje mokykloje techninių darbų mokytoju.
2002 – 2013 m. dirbo Ignalinos gimnazijoje pastatų priežiūros darbininku. 

Darbo laikas:
Pirmadienis – ketvirtadienis
8.00 – 17.00
Penktadienis
08.00 - 15.45

Pietų pertrauka 12.00 – 12.45

 3. Pavaduotojo ūkiui Vito Pušinsko pareigos: 

3.1. ūkinių darbų, aptarnaujančio personalo darbo organizavimas, kontroliavimas, tarifikavimas, darbo laiko apskaitos žiniaraščių pildymas;
3.2. civilinės, priešgaisrinės, darbų saugos mokymas ir instruktavimas;
3.3. saugaus mokinių vežimo organizavimas;
3.4. gimnazijos materialinių, informacinių išteklių įsigijimas, materialinių vertybių saugumo užtikrinimas, patalpų paruošimas darbui;
3.5. sanitarinių ir higieninių normų vykdymo organizavimas ir priežiūra;
3.6. pastatų priežiūra bei Pastatų eksploatacijos žurnalų pildymas;
3.7. šilumos ūkio priežiūra;
3.8. darbų saugos organizavimas.

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO ŪKIUI PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 
© 2012 Ignalinos gimnazija | Powered by Joomla!®.| Designed by: premium vps hosting new zealand domains reseller Valid XHTML and CSS.